Saturday, June 11, 2005

மெழுகுபட உதவி: கருணா.

எழுத்துருவைத் தெரிவுசெய்ய.
பாமினி ஆங்கில உச்சரிப்பில்

[மேலுள்ள பெட்டியில் தட்டச்சினால் கீழுள்ள பெட்டியில் ஒருங்குறிக்கு (Unicode) மாற்றப்பட்ட எழுத்துரு கிடைக்கும்]


சுரதா, கிருபாவுக்கு நன்றி


"மெழுகு" இற்குரிய பின்னூட்டங்கள்

 

said ... (12 June, 2005 12:23) : 

மெழுகு?

 

said ... (12 June, 2005 18:07) : 

எழுதிக்கொள்வது: kulakaddan

மெழுகுதல் அதாவது சாணி களி மண் கொண்டு தரையை பூச்சிடுதல். மெழுகுதல்.

10.35 12.6.2005

 

said ... (13 June, 2005 13:33) : 

மெழுகு நலல படம்.

 

post a comment

© 2006  Thur Broeders

________________