Tuesday, October 25, 2005

கண்ணைக் கவரும் கங்காருநாடு - 1.

ஒஸ்ரேலியா பற்றிய தொடர் - முதற்பாகம்.
-வழங்குவது வசந்தன்.

மெல்பேர்ண் மலர் போல் மெல்லிய மகளா?§À¡í¸¼¡ Óð¼¡Ù¸Ç¡, ±ý¨É ±ýÉ Å¢ºÃý ±ñÎ ¿¢¨É§ǡ §Å¨Ä Á¢É즸ðÎ ´Š§ÃĢ¡Åô ÀüÈ¢¦Âؾ?±ÉìÌ ¬Â¢Ãò¦¾ðÎ §ÅÄ ¸¢¼ìÌ. ¬§Ã¡ §Å¨Ä¢øÄ¡Áø À̾¢À̾¢Â¡ ±Ø¾¢É¦Áñ¼¡ ¿¡Ûõ ±Ø¾ §ÅϧÁ¡? (¯ý¨É ¬÷ ±Ø¾î ¦º¡ýÉÐ ±ñÎ §¸ì¸¡¨¾Ôí§¸¡. À¾¢×§À¡¼ ´Õ Å¢ºÂÓÁ¢ø¨Ä. «Ð¾¡ý À¢Ã¨É.)
(þ¨¾ Å¡º¢ì¸ì ÜÊ ¬ì¸û ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ì¸ §Åñ¼¡õ.)

§À¡í¸¼¡ Óð¼¡Ù¸Ç¡, ±ý¨É ±ýÉ Å¢ºÃý ±ñÎ ¿¢¨É§ǡ §Å¨Ä Á¢É즸ðÎ ´Š§ÃĢ¡Åô ÀüÈ¢¦Âؾ?±ÉìÌ ¬Â¢Ãò¦¾ðÎ §ÅÄ ¸¢¼ìÌ. ¬§Ã¡ §Å¨Ä¢øÄ¡Áø À̾¢À̾¢Â¡ ±Ø¾¢É¦Áñ¼¡ ¿¡Ûõ ±Ø¾ §ÅϧÁ¡? (¯ý¨É ¬÷ ±Ø¾î ¦º¡ýÉÐ ±ñÎ §¸ì¸¡¨¾Ôí§¸¡. À¾¢×§À¡¼ ´Õ Å¢ºÂÓÁ¢ø¨Ä. «Ð¾¡ý À¢Ã¨É.)(þ¨¾ Å¡º¢ì¸ì ÜÊ ¬ì¸û ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ì¸ §Åñ¼¡õ.)
§À¡í¸¼¡ Óð¼¡Ù¸Ç¡, ±ý¨É ±ýÉ Å¢ºÃý ±ñÎ ¿¢¨É§ǡ §Å¨Ä Á¢É즸ðÎ ´Š§ÃĢ¡Åô ÀüÈ¢¦Âؾ?±ÉìÌ ¬Â¢Ãò¦¾ðÎ §ÅÄ ¸¢¼ìÌ. ¬§Ã¡ §Å¨Ä¢øÄ¡Áø À̾¢À̾¢Â¡ ±Ø¾¢É¦Áñ¼¡ ¿¡Ûõ ±Ø¾ §ÅϧÁ¡? (¯ý¨É ¬÷ ±Ø¾î ¦º¡ýÉÐ ±ñÎ §¸ì¸¡¨¾Ôí§¸¡. À¾¢×§À¡¼ ´Õ Å¢ºÂÓÁ¢ø¨Ä. «Ð¾¡ý À¢Ã¨É.)
(þ¨¾ Å¡º¢ì¸ì ÜÊ ¬ì¸û ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ì¸ §Åñ¼¡õ.)


§À¡í¸¼¡ Óð¼¡Ù¸Ç¡, ±ý¨É ±ýÉ Å¢ºÃý ±ñÎ ¿¢¨É§ǡ §Å¨Ä Á¢É즸ðÎ ´Š§ÃĢ¡Åô ÀüÈ¢¦Âؾ?±ÉìÌ ¬Â¢Ãò¦¾ðÎ §ÅÄ ¸¢¼ìÌ. ¬§Ã¡ §Å¨Ä¢øÄ¡Áø À̾¢À̾¢Â¡ ±Ø¾¢É¦Áñ¼¡ ¿¡Ûõ ±Ø¾ §ÅϧÁ¡? (¯ý¨É ¬÷ ±Ø¾î ¦º¡ýÉÐ ±ñÎ §¸ì¸¡¨¾Ôí§¸¡. À¾¢×§À¡¼ ´Õ Å¢ºÂÓÁ¢ø¨Ä. «Ð¾¡ý À¢Ã¨É.)
(þ¨¾ Å¡º¢ì¸ì ÜÊ ¬ì¸û ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ì¸ §Åñ¼¡õ.)
§À¡í¸¼¡ Óð¼¡Ù¸Ç¡, ±ý¨É ±ýÉ Å¢ºÃý ±ñÎ ¿¢¨É§ǡ §Å¨Ä Á¢É즸ðÎ ´Š§ÃĢ¡Åô ÀüÈ¢¦Âؾ?±ÉìÌ ¬Â¢Ãò¦¾ðÎ §ÅÄ ¸¢¼ìÌ. ¬§Ã¡ §Å¨Ä¢øÄ¡Áø À̾¢À̾¢Â¡ ±Ø¾¢É¦Áñ¼¡ ¿¡Ûõ ±Ø¾ §ÅϧÁ¡? (¯ý¨É ¬÷ ±Ø¾î ¦º¡ýÉÐ ±ñÎ §¸ì¸¡¨¾Ôí§¸¡. À¾¢×§À¡¼ ´Õ Å¢ºÂÓÁ¢ø¨Ä. «Ð¾¡ý À¢Ã¨É.)
(þ¨¾ Å¡º¢ì¸ì ÜÊ ¬ì¸û ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ì¸ §Åñ¼¡õ.)

எழுத்துருவைத் தெரிவுசெய்ய.
பாமினி ஆங்கில உச்சரிப்பில்

[மேலுள்ள பெட்டியில் தட்டச்சினால் கீழுள்ள பெட்டியில் ஒருங்குறிக்கு (Unicode) மாற்றப்பட்ட எழுத்துரு கிடைக்கும்]


சுரதா, கிருபாவுக்கு நன்றி


"கண்ணைக் கவரும் கங்காருநாடு - 1." இற்குரிய பின்னூட்டங்கள்

 

said ... (25 October, 2005 06:24) : 

ஒன்றும் புரியவில்லையே. எழுத்துக்கள் Unicodeஇல் இல்லை போல் தெரிகின்றது. (TSCஇல் உள்ளது).

 

said ... (25 October, 2005 06:31) : 

எழுதிக்கொள்வது: துளசி கோபால்

வசந்தன்,

வாங்க. ஆஸ்தராலியா தொடரா? ஜமாய்ங்க. எழுத்துருவை மாத்த்கிருங்களேன்.

9.59 25.10.2005

 

said ... (25 October, 2005 07:33) : 

எழுதிக்கொள்வது: Nithiya

வசந்தன் என்னனடந்தது? நல்லாதான் இருந்தனீர்?

15.58 24.10.2005

 

said ... (25 October, 2005 17:47) : 

வசந்தன் கேட்டுக் கொண்டதுக்கு இணங்க மொழிபெயர்க்கவில்லை.

 

post a comment

© 2006  Thur Broeders

________________